രോഗിയുടെ നിരീക്ഷണം

രോഗിയുടെ നിരീക്ഷണം

  • രോഗിയുടെ നിരീക്ഷണം

    രോഗിയുടെ നിരീക്ഷണം

    സ്റ്റാൻഡേർഡ്: ECG, ശ്വസനം, NIBP, SpO2, പൾസ് നിരക്ക്, താപനില-1

    ഓപ്ഷണൽ: നെൽകോർ SpO2, EtCO2, IBP-1/2, ടച്ച് സ്ക്രീൻ, തെർമൽ റെക്കോർഡർ, വാൾ മൗണ്ട്, ട്രോളി, സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ,HDMI,താപനില-2