പി.ഐ.സി.സി

പി.ഐ.സി.സി

 • പി.ഐ.സി.സി

  പി.ഐ.സി.സി

  • PICC ലൈൻ
  • കത്തീറ്റർ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉപകരണം
  • ഉപയോഗത്തിനുള്ള വിവരങ്ങൾ (IFU)
  • IV കത്തീറ്റർ w/ നീഡിൽ
  • സ്കാൽപെൽ, സുരക്ഷ

  FDA/510K